OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

1.1

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na poskytovanie služieb ubytovnia v súkromí v Domčeku Vánok, Partizánska Ľupča 80, 032 15 Partizánska Ľupča (ďalej len "Domček") právnickou osobou Dominika Sucháňová, IČO 43632017, zapísaná v OR vedenom OS Nitra, (ďalej len "Prevádzkovateľ"), na platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii služieb Domčeku.

1.2

Klient je oprávnený využívať služby Domčeku len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní služieb Domčeku je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ Domčeku si vyhradzuje právo tieto VOP meniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa Domčeku. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP a ich prílohami.

1.3

Súhlasom s týmito VOP klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2. Rezervácia

2.1

Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.

2.2

Klient má možnosť požiadať o aktuálne voľné ubytovacie kapacity v Domčeku podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby a pod.), prípadne si ich priamo záväzne rezervovať cez portál airbnb. 

2.3

Pri rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, typu izby, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.

2.4

Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie.

2.5

Uplatnenie darčekového poukazu a rezervácia takéhoto pobytu je možná len prostredníctvom mailu, nie prostredníctvom portálu. 

2.6

Špecificky v prípade vykonania rezervácie elektronicky cez internetovú platformu www.airbnb.com sa takto vykonaná rezervácia riadi Pravidlami a podmienkami využívania internetovej služby www.airbnb.com (vrátane pravidiel platformy www.airbnb.com pre platobné operácie vykonávané priamo cez ňu). Tieto pravidlá sú dostupné priamo na stránke www.airbnb.com. Právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca takúto rezerváciu vyjadruje prostredníctvom platformy airbnb.com súhlas s Pravidlami a podmienkami a berie na vedomie, že v prípade stornovania rezervácie vykonanej cez airbnb.com, Dominika Sucháňová ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia Domček Vánok bude postupovať v súlade s pravidlami a podmienkami vydanými platformou airbnb.com .

3. Platobné podmienky

3.1.

Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v prospech prevádzkovateľa Domčeku a oprávňuje prevádzkovateľa Domčeku na realizáciu tejto úhrady. Úhradu za rezervovaný pobyt je klient povinný realizovať vopred platbou vo výške zálohy stanovenej v zálohovej faktúre vystavenej prevádzkovateľom Domčeku po jej prijatí a prípadného doplatku prevodom, alebo v hotovosti na konci pobytu.

3.2

Platbu zálohy za objednané a potvrdené služby je potrebné realizovať do 3 dní od prijatia zálohovej faktúry, v opačnom prípade je rezervácia považovaná za stornovanú. Po úspešnom prijatí zálohovej platby bude klientovi vystavená faktúra o prijatej zálohe.

4. Zmeny rezervácie a storno podmienky

4.1

Akékoľvek zmeny v rezervácii zo strany klienta je možné uskutočniť písomne, telefonicky alebo e-mailom na:

 • telefónnom čísle: +421 905 673 886
 • e-mailovej adrese: zlondynanaliptov@yahoo.com,
 • poštovej adrese: Dominika Sucháňová, Hlavná 155, Vráble, 952 01.

Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je klient povinný udať dátum a meno na ktoré bola rezervácia uskutočnená. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ Domčeku uskutoční všetky kroky za účelom vyhotovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ Domčeku nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa Domčeku z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

4.2

Prevádzkovateľ Domčeku si vyhradzuje právo požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50 % - 100 % z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva pre Domček záväznou až po obdržaní úhrady zálohovej platby na účet prevádzkovateľa Domčeku. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi Domčeku nárok na storno poplatok z výšky zaplatenej zálohy nasledovne:

 • Bez storno poplatku - viac ako 14 dní pred nástupom klienta na pobyt
 • 50 % z výšky uhradenej zálohy - 14 až 7 dní pred nástupom klienta na pobyt
 • 100 % z výšky uhradenej zálohy - 7 a menej dní pred nástupom klienta na pobyt

Prevádzkovateľ Domčeku Vánok je povinný zaslať storno faktúru a sumu, ktorá zodpovedá zálohovej platbe po odpočítaní možného storno poplatku, klientovi do 30dní na číslo účtu z ktorého bola platba zaplatená. 

4.3

V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi Domčeku nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.4

V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi Domčeku nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.5

V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ Domčeku oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku a to len na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom. Toto musí byť odznámené prevádzkovateľovi Domčeku Vánok, pred nástupom na pobyt. 

4.6

V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ Domčeku klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výšku v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ Domčeku je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa Domčeku na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa Domčeku v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ chaty klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

4.7

Na určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného odstúpenia od zmluvy a zrušenia rezervácie.

5. Osobitné ustanovenia

5.1

V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri rezervácii, je klient oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa Domčeku telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 673 886 alebo mailom: zlondynanaliptov@yahoo.com. 

5.2

Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 14.00 h. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 h, pokiaľ vopred nebolo dohodnuté inak.

5.3

Ak sa klient neubytuje najneskôr do 20.00 h dňa začiatku pobytu, považuje sa to za nenastúpenie na pobyt (čl. 4 VOP) , pokiaľ vopred nebolo dohodnuté inak. V takomto prípade si prevádzkovateľ Domčeku vyhradzuje právo ponúknuť ubytovaciu jednotku iným klientom.

5.4

Prevádzkovateľ Domčeku je povinný ubytovať klienta, ktorý sa dostavil na check-in o 14.00 h najneskôr do 14.00 h.

5.5

Pokiaľ klient pri check-oute v stanovenom čase neuvoľní izbu, bude mu účtovaná za každú ďalšiu začatú hodinu suma 5 eur s DPH, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

5.6

V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (early check-in alebo late check-out), alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb, je klient oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa Domčeku

 • na telefónnom čísle: +421 905 673 886
 • alebo e-mailom: zlondynanaliptov@yahoo.com

5.7

Prevádzkovateľ Domčeku je oprávnený poskytnúť zľavu na pobyt pre deti mladšie ako 6 rokov, a to nasledovne:

 • pre deti mladšie ako 6 roky vrátane zľava 100 % s nárokom na pevné lôžko
 • pre deti od 6 rokov do 15 rokov cena 8eur za lôžko za noc. 

Prevádzkovateľ Domčeku si vyhradzuje právo zmeny vekovej kategórie ako aj výšky poskytovanej zľavy.

5.8

Prevádzkovateľ Domčeku si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

5.9

Prevádzkovateľ Domčeku je oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť pobyt klienta a odstúpiť od zmluvy bez nároku na finančnú refundáciu, pokiaľ hosť poškodzuje majetok Domčeku alebo porušuje ubytovací poriadok. Prevádzkovateľ Domčeku je oprávnený nárokovať si u klienta všetky škody vzniknuté správaním klienta, pri ktorom dochádza k poškodzovaniu majetku Domčeka.

5.10

Podmienky rezervácie skupinových pobytov sa upravujú individuálne na základe dohody s prevádzkovateľom Domčeku mailom, alebo telefonicky.

5.11

Ak hosť spôsobí Domčeku poškodenie na majetku, má prevádzkovateľ Domčeku nárok na finančnú náhradu škody priamo na mieste. Výška sa bude špecifikovať na základe obstarávacej ceny poškodeného majetku. V prípade, že sa prevádzkovateľ Domčeku a klient nedohodnú hneď a dobrovoľne na mieste, má prevádzkovateľ Domčeku právo privolať k doriešeniu škody policajnú hliadku.

5.12

V nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako

 • zákaz fajčenia v priestoroch Domčeka
 • spustenie dymovej clony pri akciách
 • používanie otvoreného ohňa v priestoroch Domčeka
 • v iných prípadoch spustenia falošného poplachu môže byť zo strany poskytovateľa služieb vyúčtovaný poplatok až do výšky 5.000 EUR.

6. Akciové pobyty

6.1

Prevádzkovateľ Domčeka je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.).

6.2

Na rezerváciu a realizáciu akciových pobytov sú platné osobitné obchodné podmienky platné výlučne pre akciové pobyty, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP sa použijú pri akciových pobytoch len v tých častiach, ktoré nie sú v osobitných obchodných podmienkach upravené odchýlne alebo osobitne.

7. Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

7.1

Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len "Zákon").

7.2

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania - rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú Prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

7.3

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov.

7.4

Rozsah spracovávaných osobných údajov obsahuje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, email, telefónne číslo. Klient poskytnutím údajov a podpísaním súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa. Klient zároveň udeľuje súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, email, mobilné telefónne číslo, mohli byť použité na účely priameho marketingu (ponuka služieb spoločnosti, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ). Klient zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej únie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov akoukoľvek elektronickou formou správ týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v obchodných a reklamných materiáloch.

7.5

Prevádzkovateľ počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

7.6

Prevádzkovateľ používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát.

7.7

Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

7.8

Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul, alebo, ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

7.9

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7.10

Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu. Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8. Záverečné ustanovenia

8.1

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2

Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

8.3

Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ chaty si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa chaty www.domcekvanok.sk

8.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.9.2020
Domček Vánok, Partizánska Ľupča 80, 032 15 Partizánska Ľupča

Prevádzkovateľ:
Dominika Sucháňová.
Hlavná 155, 952 01 Vráble
IČO: 43 632 017
DIČ: 107 856 0637
Bankové spojenie: VÚB BANKA 
IBAN: SK 07 0200 0000 0040 4959 3554